POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE
ORAZ EGZEKUCYJNE

W ramach praktyki procesowej zapewniamy kompleksową i profesjonalną reprezentację przed sądami powszechnymi (zarówno pierwszo-, jak i drugoinstancyjnymi), Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi. Reprezentujemy również klientów przed krajowymi sądami arbitrażowymi (instytucjonalnymi i ad hoc).

Posiadając bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów potrafimy — przy aktywnym udziale Klienta — dokonać właściwej oceny ryzyka i należycie przygotować długofalową strategię procesową. Mamy jednak świadomość, że prowadzenie procesu to nie tylko udział w rozprawach, ale również prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych w imieniu Klienta, które pozwoliłyby zakończyć spór szybciej i bez ponoszenia przez Klienta znacznych kosztów.

Nie unikamy podejmowania się nawet najtrudniejszych spraw, wymagających szerokiej wiedzy prawniczej i nie tylko. W imieniu Klientów dochodzimy odszkodowań oraz zadośćuczynień za szkody powstałe w związku z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, śmierci osoby bliskiej, a także odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez kontrahenta. Nie boimy się również dochodzić wierzytelności określanych jako „trudnych”, w tym prowadzimy sprawy o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczne wobec wierzyciela. Uczymy także, jak zabezpieczyć się na przyszłość przed nieuczciwymi dłużnikami.

Uzyskanie tytułu wykonawczego to dopiero początek, stąd też reprezentujemy Klienta również w toku postępowania egzekucyjnego, aktywnie w nim uczestnicząc.

Obszar praktyki obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie pozwu oraz wniosku w postępowaniu nieprocesowym,
 • ocena ryzyka oraz przygotowanie strategii procesowej,
 • reprezentacja Klienta przed sądem,
 • prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych.

PRAWO SPADKOWE I PLANOWANIE SPADKOWE
(SUKCESJA SPADKOWA)

Pomagamy Klientom przeprowadzić postępowanie spadkowe obejmujące stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Przygotowujemy projekty umów o dział spadku lub sprzedaży udziału w spadku. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących unieważnienia testamentu spadkodawcy i sprawach o zachowek.

W ramach praktyki prawa spadkowego przygotowujemy plan spadkobrania, określający sposób rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci oraz zarządzania tym majątkiem zgodnie z wolą spadkodawcy i w tym zakresie — o ile jest taka wola spadkodawcy — pełnimy funkcję wykonawcy testamentu. Przygotowujemy również koncepcję sukcesji w firmie, poprzedzonej dogłębną analizą aktualnej sytuacji i wybraniem optymalnego rozwiązania dla Klienta.

Nie boimy się również skomplikowanych postępowań spadkowych:

 • w których uczestniczy wielu spadkobierców,
 • długotrwałych,
 • w których mamy do czynienia z dużym majątkiem spadkowym i koniecznością jego właściwego podzielania,
 • w których konieczne jest wykazanie uprawnień w stosunku do majątku spadkowego,
 • i innych.

PRAWO RODZINNE

W ramach praktyki prawa rodzinnego zajmujemy się prowadzeniem spraw rozwodowych, o orzeczenie alimentów oraz ich podwyższenie/obniżenie, spraw o separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, spraw o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, o zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Specjalizujemy się w reprezentacji Klienta przed sądem, jeżeli jednak w danej sprawie jest to możliwe, to pomagamy również w mediacji.

Mając świadomość delikatnego charakteru spraw rodzinnych, zapewniamy pełen profesjonalizm i dyskrecję.

NIERUCHOMOŚCI

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami, w szczególności w kwestiach związanych z zasiedzeniem, wywłaszczeniem oraz zniesieniem współwłasności nieruchomości. Dokonujemy analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Wspieramy również Klientów w prowadzonych przez nich procesach inwestycyjnych, poszukując dla nich optymalnych rozwiązań. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń.

Przygotowujemy projekty umów sprzedaży lub darowizny nieruchomości, a także szeroko rozumianych umów uprawniających do korzystania z cudzej nieruchomości, w tym w szczególności umów najmu i dzierżawy.

Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z ustanowieniem służebności, w tym służebności drogi koniecznej bądź służebności przesyłu.

Pomagamy w bieżącej obsłudze spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, zapewniając w tym zakresie rzetelne i kompleksowe doradztwo prawne.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich.

Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców, w sporach pracowniczych na etapie przedsądowym oraz w postępowaniach sądowych.

Zajmujemy się prawem ubezpieczeń społecznych, reprezentując Klientów przed ZUS-em, KRUS-em i sądem.

Obszar praktyki obejmuje między innymi:

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • sprawy o mobbing oraz dyskryminację w zatrudnieniu,
 • szkolenia z zakresu prawa pracy skierowane do pracowników oraz pracodawców.

PODATKI

Zapewniamy pomoc z zakresu prawa podatkowego, świadcząc w tym zakresie usługi doradcze, przeprowadzając konsultacje i przygotowując ekspertyzy. Analizujemy skutki podatkowe planowanych przedsięwzięć i proponujemy rozwiązania najkorzystniejsze dla Klientów.

Reprezentujemy Klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, zabezpieczających, egzekucyjnych, karno-skarbowych oraz w sporach przed sądami administracyjnymi, w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przygotowujemy dokumentację tzw. cen transferowych.

Obszar praktyki obejmuje również:

 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej,
 • wybór optymalnej formy prawnej spółki inwestycyjnej, zarówno z punktu widzenia podatkowego, jak i redukcji ryzyka gospodarczego,
 • sporządzenie informacji prawnych dotyczących zakresu obowiązujących przepisów podatkowych.

UPADŁOŚCI, RESTRUKTURYZACJE
I POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego, naprawczego i restrukturyzacyjnego. W ramach tej praktyki doradzamy i reprezentujemy Klientów w prowadzonych z ich udziałem postępowaniach, zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. Doradzamy Klientom przed ogłoszeniem upadłości i przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, także z opcją zawarcia układu.

Obszar praktyki obejmuje między innymi:

 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • wnioski o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości.

PRAWO KONKURENCJI

Prawo konkurencji, na które składa się prawo antymonopolowe, prawo subwencyjne oraz prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią prawa, która wymaga umiejętności analitycznego myślenia i pogłębionej wiedzy.

Świadczona w ramach praktyki prawa konkurencji pomoc prawna wychodzi naprzeciw współczesnym problemom przedsiębiorców związanym z nieuczciwymi czynami ich konkurentów. Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach dotyczących uzyskania odszkodowania z tytułu naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie zgodności ich działań z wymogami przepisów ustawy antymonopolowej. Zapewniamy także reprezentację Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami powszechnymi.

PRAWO SPÓŁEK

Korzystając ze zdobytego doświadczenia pomagamy naszym Klientom w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach. Opracowujemy i pomagamy wdrożyć koncepcję struktury prawnej i organizacyjnej prowadzonej przez nich działalności, kierując się przy tym zasadą poszukiwania najskuteczniejszego rozwiązania dla Klienta.

W ramach tej praktyki przygotowujemy projekty umów spółek cywilny, osobowych, kapitałowych oraz pozostałych umów założycielskich, pomagamy przy rejestracji podmiotów (oraz ich oddziałów i przedstawicielstw) we właściwym rejestrze. Pomagamy przy organizacji i obsłudze obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, składaniu sprawozdań finansowych. Opracowujemy projekty odpowiednich uchwał i umów o charakterze korporacyjnym.

Przeprowadzamy również analizę aktualnej struktury prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstwa Klienta, poszukując rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów i rekomendując podjęcie określonych działań w celu usprawnienia, uelastycznienia i zwiększenia efektywności działalności.

Doradzamy w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywane podczas współpracy zarówno z Zamawiającymi, jak i Wykonawcami, daje nam szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności, które wykorzystujemy w toku postępowań.

Oferujemy Zamawiającym kompleksowe wsparcie związane z udzielaniem zamówień publicznych, w tym związane z:

 • wyborem trybu udzielenia zamówienia publicznego;
 • przygotowaniem i weryfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektów umów;
 • udzielaniem porad prawnych związanych z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Doradzamy także Wykonawcom, którzy ubiegają się o udzielanie zamówienia, w tym m.in.:

 • pomagamy przy przygotowaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dokonujemy analizy dokumentacji przetargowej w celu dostosowania oferty Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • doradzamy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dokonujemy oceny zasadności wniesienia środków ochrony prawnej.

Oferujemy także możliwość reprezentowania Klienta w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami w sprawach związanych z udzieleniem bądź realizacją zamówień publicznych.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej — umów licencyjnych czy umów o przeniesienie praw własności intelektualnej. Reprezentujemy Klientów w sporach o ochronę praw autorskich.