POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE
ORAZ EGZEKUCYJNE

W ramach praktyki procesowej zapewniamy kompleksową i profesjonalną reprezentację przed sądami powszechnymi (zarówno pierwszo-, jak i drugoinstancyjnymi), Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi. Reprezentujemy również klientów przed krajowymi sądami arbitrażowymi (instytucjonalnymi i ad hoc).

Posiadając bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów potrafimy — przy aktywnym udziale Klienta — dokonać właściwej oceny ryzyka i należycie przygotować długofalową strategię procesową. Mamy jednak świadomość, że prowadzenie procesu to nie tylko udział w rozprawach, ale również prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych w imieniu Klienta, które pozwoliłyby zakończyć spór szybciej i bez ponoszenia przez Klienta znacznych kosztów.

Nie unikamy podejmowania się nawet najtrudniejszych spraw, wymagających szerokiej wiedzy prawniczej i nie tylko. W imieniu Klientów dochodzimy odszkodowań oraz zadośćuczynień za szkody powstałe w związku z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, śmierci osoby bliskiej, a także odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez kontrahenta. Nie boimy się również dochodzić wierzytelności określanych jako „trudnych”, w tym prowadzimy sprawy o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczne wobec wierzyciela. Uczymy także, jak zabezpieczyć się na przyszłość przed nieuczciwymi dłużnikami.

Uzyskanie tytułu wykonawczego to dopiero początek, stąd też reprezentujemy Klienta również w toku postępowania egzekucyjnego, aktywnie w nim uczestnicząc.

Obszar praktyki obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie pozwu oraz wniosku w postępowaniu nieprocesowym,
 • ocena ryzyka oraz przygotowanie strategii procesowej,
 • reprezentacja Klienta przed sądem,
 • prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych.

PRAWO SPADKOWE I PLANOWANIE SPADKOWE
(SUKCESJA SPADKOWA)

Pomagamy Klientom przeprowadzić postępowanie spadkowe obejmujące stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Przygotowujemy projekty umów o dział spadku lub sprzedaży udziału w spadku. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących unieważnienia testamentu spadkodawcy i sprawach o zachowek.

W ramach praktyki prawa spadkowego przygotowujemy plan spadkobrania, określający sposób rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci oraz zarządzania tym majątkiem zgodnie z wolą spadkodawcy i w tym zakresie — o ile jest taka wola spadkodawcy — pełnimy funkcję wykonawcy testamentu. Przygotowujemy również koncepcję sukcesji w firmie, poprzedzonej dogłębną analizą aktualnej sytuacji i wybraniem optymalnego rozwiązania dla Klienta.

Nie boimy się również skomplikowanych postępowań spadkowych:

 • w których uczestniczy wielu spadkobierców,
 • długotrwałych,
 • w których mamy do czynienia z dużym majątkiem spadkowym i koniecznością jego właściwego podzielania,
 • w których konieczne jest wykazanie uprawnień w stosunku do majątku spadkowego,
 • i innych.

PRAWO RODZINNE

W ramach praktyki prawa rodzinnego zajmujemy się prowadzeniem spraw rozwodowych, o orzeczenie alimentów oraz ich podwyższenie/obniżenie, spraw o separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, spraw o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, o zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Specjalizujemy się w reprezentacji Klienta przed sądem, jeżeli jednak w danej sprawie jest to możliwe, to pomagamy również w mediacji.

Mając świadomość delikatnego charakteru spraw rodzinnych, zapewniamy pełen profesjonalizm i dyskrecję.

NIERUCHOMOŚCI

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami, w szczególności w kwestiach związanych z zasiedzeniem, wywłaszczeniem oraz zniesieniem współwłasności nieruchomości. Dokonujemy analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Wspieramy również Klientów w prowadzonych przez nich procesach inwestycyjnych, poszukując dla nich optymalnych rozwiązań. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń.

Przygotowujemy projekty umów sprzedaży lub darowizny nieruchomości, a także szeroko rozumianych umów uprawniających do korzystania z cudzej nieruchomości, w tym w szczególności umów najmu i dzierżawy.

Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z ustanowieniem służebności, w tym służebności drogi koniecznej bądź służebności przesyłu.

Pomagamy w bieżącej obsłudze spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, zapewniając w tym zakresie rzetelne i kompleksowe doradztwo prawne.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich.

Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców, w sporach pracowniczych na etapie przedsądowym oraz w postępowaniach sądowych.

Zajmujemy się prawem ubezpieczeń społecznych, reprezentując Klientów przed ZUS-em, KRUS-em i sądem.

Obszar praktyki obejmuje między innymi:

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • sprawy o mobbing oraz dyskryminację w zatrudnieniu,
 • szkolenia z zakresu prawa pracy skierowane do pracowników oraz pracodawców.

PODATKI

Zapewniamy pomoc z zakresu prawa podatkowego, świadcząc w tym zakresie usługi doradcze, przeprowadzając konsultacje i przygotowując ekspertyzy. Analizujemy skutki podatkowe planowanych przedsięwzięć i proponujemy rozwiązania najkorzystniejsze dla Klientów.

Reprezentujemy Klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, zabezpieczających, egzekucyjnych, karno-skarbowych oraz w sporach przed sądami administracyjnymi, w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przygotowujemy dokumentację tzw. cen transferowych.

Obszar praktyki obejmuje również:

 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej,
 • wybór optymalnej formy prawnej spółki inwestycyjnej, zarówno z punktu widzenia podatkowego, jak i redukcji ryzyka gospodarczego,
 • sporządzenie informacji prawnych dotyczących zakresu obowiązujących przepisów podatkowych.

RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

W ramach praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem oraz reprezentacją naszych Klientów, występujących zarówno w roli dłużnika jak i wierzyciela.

Podmiotom, które zostały dotknięte problemami finansowymi pomagamy ustalić, czy ich sytuacja kwalifikuje się na objęcie postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym. Jeżeli nasza diagnoza wskazuje na to, iż Klient powinien podjąć działania restrukturyzacyjne doradzamy mu w wyborze najdogodniejszej w jego sytuacji ścieżki postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli Klient decyduje się powierzyć nam przeprowadzenie Go przez trudy restrukturyzacji zapewniamy mu pełne wsparcie prawne w całym procesie, w tym przede wszystkim dokonujemy pełnej analizy przyczyn powstania stanu niewypłacalności. W oparciu o wyciągnięte wnioski, we współpracy z Klientem, tworzymy całą strategię restrukturyzacji. W odpowiednim czasie przygotowujemy również oraz kierujemy do właściwego Sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Na etapie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wspieramy Klienta w realizacji planów, w tym bierzemy udział w negocjacjach z wierzycielami oraz reprezentujemy Klientów na zgromadzeniach wierzycieli, na spotkaniach rad wierzycieli, czy też w kontaktach z Nadzorcami Sądowymi, Zarządcami oraz Sądami.

Wierzycielom pomagamy w realizacji ich uprawnień wynikających z przepisów. Przede wszystkim dokonujemy analizy wpływu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego na ich stosunki z dłużnikiem, w tym na możliwość odzyskania wierzytelności. W przypadku postępowań restrukturyzacyjnych niezwykle istotna jest ocena, czy wierzytelności przysługujące naszym Klientom są objęte układem w prowadzonym postępowaniu, czy też możliwa jest ich egzekucja poza tym postępowaniem. Dbamy również o to, aby w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych obejmujących przysługujące naszym Klientom wierzytelności, ich interesy były w pełni zabezpieczone, w tym czuwamy nad prawidłowym ujęciem ich wierzytelności w spisach wierzytelności, zgodnym z przepisami prowadzeniem postępowań itp. Reprezentujemy także Klientów na zgromadzeniach wierzycieli, na spotkaniach rad wierzycieli, czy też w kontaktach z Nadzorcami Sądowymi, Zarządcami oraz Sądami. Szukamy również rozwiązań umożliwiających zwiększenie poziomu zaspokojenia w stosunku do tego wynikającego z propozycji układowych lub planów podziałów.
Zajmujemy się także przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej oraz reprezentacją dłużników w tych postępowaniach.

PRAWO KONKURENCJI

Prawo konkurencji, na które składa się prawo antymonopolowe, prawo subwencyjne oraz prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią prawa, która wymaga umiejętności analitycznego myślenia i pogłębionej wiedzy.

Świadczona w ramach praktyki prawa konkurencji pomoc prawna wychodzi naprzeciw współczesnym problemom przedsiębiorców związanym z nieuczciwymi czynami ich konkurentów. Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach dotyczących uzyskania odszkodowania z tytułu naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie zgodności ich działań z wymogami przepisów ustawy antymonopolowej. Zapewniamy także reprezentację Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami powszechnymi.

PRAWO SPÓŁEK

Korzystając ze zdobytego doświadczenia pomagamy naszym Klientom w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach. Opracowujemy i pomagamy wdrożyć koncepcję struktury prawnej i organizacyjnej prowadzonej przez nich działalności, kierując się przy tym zasadą poszukiwania najskuteczniejszego rozwiązania dla Klienta.

W ramach tej praktyki przygotowujemy projekty umów spółek cywilny, osobowych, kapitałowych oraz pozostałych umów założycielskich, pomagamy przy rejestracji podmiotów (oraz ich oddziałów i przedstawicielstw) we właściwym rejestrze. Pomagamy przy organizacji i obsłudze obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, składaniu sprawozdań finansowych. Opracowujemy projekty odpowiednich uchwał i umów o charakterze korporacyjnym.

Przeprowadzamy również analizę aktualnej struktury prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstwa Klienta, poszukując rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów i rekomendując podjęcie określonych działań w celu usprawnienia, uelastycznienia i zwiększenia efektywności działalności.

Doradzamy w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywane podczas współpracy zarówno z Zamawiającymi, jak i Wykonawcami, daje nam szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności, które wykorzystujemy w toku postępowań.

Oferujemy Zamawiającym kompleksowe wsparcie związane z udzielaniem zamówień publicznych, w tym związane z:

 • wyborem trybu udzielenia zamówienia publicznego;
 • przygotowaniem i weryfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektów umów;
 • udzielaniem porad prawnych związanych z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Doradzamy także Wykonawcom, którzy ubiegają się o udzielanie zamówienia, w tym m.in.:

 • pomagamy przy przygotowaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dokonujemy analizy dokumentacji przetargowej w celu dostosowania oferty Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • doradzamy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dokonujemy oceny zasadności wniesienia środków ochrony prawnej.

Oferujemy także możliwość reprezentowania Klienta w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami w sprawach związanych z udzieleniem bądź realizacją zamówień publicznych.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej — umów licencyjnych czy umów o przeniesienie praw własności intelektualnej. Reprezentujemy Klientów w sporach o ochronę praw autorskich.