Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Spory związane z rozwiązywaniem umów z pracownikami oraz rozliczanie czasu pracy
 • Doradztwo w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu
 • Doradztwo w zakresie pozapracowniczych form zatrudnienia
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników i pracodawców
 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania związków zawodowych (układy zbiorowe pracy)
 • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS)
 • Przygotowywanie indywidualnych umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS
 • Reprezentacja przed sądami pracy we wszystkich instancjach