Prawo przewozowe i transport

 • Doradztwo w zakresie przestrzegania reguł czasu pracy kierowców
 • Tworzenie i opiniowanie umów transportowych
 • Identyfikacja niedozwolonych klauzul w umowach przewozowych
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza w transporcie
 • Dochodzenie kar umownych w transporcie
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i licencji
 • Doradztwo w zakresie stosowania konwencji CMR
 • Przewóz krajowy i międzynarodowy
 • Przewozy wykonywane na zasadzie podwykonawstwa
 • Przewozy wykonywane przez kilku przewoźników
 • Prawo kolejowe i przewóz osób