Własność intelektualna i przemysłowa, ochrona konkurencji

  • Prowadzenie negocjacji i sporządzanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich
  • Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych
  • Reprezentacja w sporach przedsądowych i sądowych w przypadku naruszeń praw autorskich/ dóbr osobistych
  • Reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów oraz sądami powszechnymi
  • Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych
  • Ochrona prawa do firmy
  • Ochrona znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej