Z uwagi na liczbę dotychczasowych obostrzeń, w zmienionej formule przedstawiamy wszystkie obowiązujące na podstawie dotychczasowych rozporządzeń istotne ograniczenia, zaznaczając w części szczegółowej kolorem lub przekreśleniem zmiany, jakie nastąpiły w okresie od ostatniej aktualizacji (3.05.2020).

Najistotniejsze zmiany obowiązujące (co do zasady) od 18 maja 2020 r.

 • powraca działalność gastronomiczna (w tym restauracje hotelowe), działalność fryzjerska i kosmetyczna oraz działalność kasyn gry. Przepisy określają limit osób w poszczególnych lokalach:
 • w trakcie spożywania posiłków lub napojów w lokalu lub ogródku można zdjąć okrycie ust i nosa
 • małoletni do 13 roku życia mogą przemieszczać się samodzielnie bez opieki rodziców lub innych dorosłych
 • dzieci mogą korzystać z placów zabaw w ogrodach zoologicznych, ale pozostałe place zabaw pozostają zamknięte
 • spotkania lub zebrania osób mogą odbywać się również w związku z działalnością organizacji pozarządowych i egzaminów
 • rozszerzono zakres spraw niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom (jednocześnie od 25 maja 2020 r. biegną na nowo terminy procesowe, sądowe i terminy w postępowaniach administracyjnych)
 • w urzędach obowiązuje zasada: 1 interesant na 1 stanowisko obsługi
 • w transporcie publicznym osób – zwiększenie liczby pasażerów do 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej środka transportu lub pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% wolnych miejsc siedzących
 • powraca możliwość działalności studiów nagrań, prób na planach filmowych i prób związanych z wydarzeniami artystycznymi
 • dopuszczalne będą projekcie filmów lub nagrań na otwartym powietrzu
 • rozszerzono możliwości uprawiania sportu i rekreacji (m.in. o hale sportowe, otwarte obiekty do paintballu, boiska inne niż piłkarskie, strzelnice, tory wyścigowe dla koni i psów,
 • w szkołach zawodowych możliwe będą zajęcia praktyczne i staże uczniowskie przygotowujące do egzaminów zawodowych,
 • od 25 maja 2020 r. w szkołach podstawowych i szkołach artystycznych przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych
 • od 22 maja 2020 r. możliwość zakwaterowania uczniów w internatach szkolnych
 • od 25 maja 2020 r. uczniowie najstarszych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły
 • od 1 czerwca 2020 r. możliwość korzystania z bibliotek szkolnych
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca 2020 r., w dotychczasowej formule (dobrowolna decyzja rodzica o wysłaniu dziecka do żłobka, przedszkola lub szkoły)
 • w szkołach artystycznych, plastycznych i muzycznych – możliwość korzystania z infrastruktury szkoły w celu przygotowania do egzaminów, wszelkie zajęcia bezpośrednie odbywają się przy zachowaniu wytycznych sanitarnych: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych
 • obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy również osób przekraczających granicę w celu odbycia tranzytu do innego państwa, trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy Polski, rozpoczynającego się nie wcześniej niż o 19:00 i kończącego się nie później niż o 07:00 oraz kierowców wykonujących przewóz osób pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 • granice pozostają zamknięte dla cudzoziemców do 12 czerwca 2020 r., na dotychczasowych zasadach
 • zakaz ruchu lotniczego obowiązuje do 23 maja 2020 r., z dotychczasowymi wyjątkami,
 • zniesiono zakaz sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy oraz ich wywozu za granicę,
 • zwiększono liczbę osób w miejscach sprawowania kultu religijnego – 1 osoba na 10 m2, nie licząc sprawujących kult

Przejdź do opracowania