Z uwagi na liczbę dotychczasowych obostrzeń, w zmienionej formule przedstawiamy wszystkie obowiązujące na podstawie dotychczasowych rozporządzeń istotne ograniczenia, zaznaczając w części szczegółowej kolorem lub przekreśleniem zmiany, jakie nastąpiły w okresie od ostatniej aktualizacji (19 kwietnia).

Najistotniejsze zmiany obowiązujące (co do zasady) od 4 maja 2020 r.

 • zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej może nastąpić także za pomocą przyłbicy lub kasku ochronnego
 • obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze, sędziów, trenerów i osób uprawiających sport na terenie obiektów sportowych oraz osób uprawiających jazdę konną
 • przywrócono działalność hoteli i miejsc noclegowych, z wyłączeniem funkcjonowania restauracji hotelowych lub miejsc zbiorowego spożywania posiłków – mogą być świadczone tylko usługi typu room service. Hotele nie mogą nadal organizować konferencji, udostępniać siłowni, basenów, stref spa, dyskotek, barów itp.
 • przywrócono częściową działalność obiektów wielkopowierzchniowych, za wyjątkiem szeregu branż objętych nadal zakazami działalności (gastronomia, kina, siłownie, klub fitness, place zabaw, salony fryzjerskie, punkty spa i masażu, salony tatuażu i piercingu, oraz działalności agentów turystycznych i organizatorów turystyki.
  • działalność na wyspach handlowych możliwa jest przy spełnieniu warunków sanitarnych związanych m.in. z instalacją przesłon, używaniem rękawiczek i zakrywaniem ust i nosa przez obsługę, ograniczeniem liczby obsługiwanych osób, zapewnieniem dla klientów rękawiczek lub środka do dezynfekcji rąk,
 • w obiektach wielkopowierzchniowych i we wszelkich innych placówkach handlowych może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni, podobnie w każdym sklepie/punkcie na terenie danego obiektu
 • utrzymano dotychczasowe limity klientów na stacjach paliw i targowiskach.
 • zniesiono tzw. „godziny dla seniorów” (10.00-12.00 tylko dla osób powyżej 65 roku życia) w obiektach i placówkach handlowych
 • obiekty handlowe i placówki handlowe mają obowiązek zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji dłoni oraz dokonywać cyklicznych (co godzinę) dezynfekcji stanowisk obsługi lub stanowisk kasowych
 • sklepy budowlane mogą być otwarte także w weekendy,
 • dla obiektów handlowych rząd opracował wytyczne, jednakże rozporządzenie nie nakazuje wprost ich stosowania – są więc one zbiorem wskazówek i zaleceń (https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe, https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane)
 • otwarte zostaną biblioteki, muzea i archiwa – o konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Dla ich funkcjonowania rząd opracował wytyczne, jednakże rozporządzenie nie nakazuje wprost ich stosowania – są więc one zbiorem wskazówek i zaleceń (https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki)
 • zniesiono ogólny zakaz przemieszczania się, lecz w dalszym ciągu obowiązuje nakaz zachowania odległości 2 metrów od siebie (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz opieki nad dzieckiem do 13 roku życia i osobami niepełnosprawnymi lub niemogącymi poruszać się samodzielnie)
 • od 6 maja 2020 r. przywrócone zostanie funkcjonowanie rowerów miejskich
 • przywrócono możliwość korzystania z części obiektów sportowych i rekreacyjnych (ośrodków i klubów jeździeckich, stadionów, boisk, związanych ze sportami motorowymi i lotniczymi, torach i parkach w przestrzeniach otwartych) z zachowaniem ograniczeń liczby osób i zachowaniem wymogów sanitarnych (część szczegółowa).
 • wznowione zostaną rozgrywki Ekstraklasy piłkarskiej (25.05.2020) i Ekstraligi żużlowej (7.06.2020).
 • od 6 maja 2020 r. mogą funkcjonować żłobki i przedszkola, przy uwzględnieniu wytycznych, do których stosowania odsyła rozporządzenie. Decyzje w zakresie wznowienia funkcjonowania publicznych jednostek podejmują samorządy a w przypadku prywatnych jednostek – ich właściciele (https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3, https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli)
 • szkoły i uczelnie nie prowadzą zajęć do 24 maja 2020 r., ale od dnia 4 do 24 maja 2020r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać do 24 maja 2020 r.:
  • w razie dalszego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych;
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki w w/w jednostkach z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania (np. zbyt małej liczby miejsc w grupach);
  • w przypadku podjęcia decyzji o osobistym sprawowaniu przez rodzica/opiekuna pomimo otwarcia lub częściowego otwarcia w/w jednostek
 • zniesiono zakaz wywozu lub zbywania poza Polskę respiratorów i kardiomonitorów, jak również powiadomienia wojewody o zamiarze wywozu lub zbycia poza Polskę rękawiczek lateksowych i nitrylowych
 • obowiązek odbycia kwarantanny nie będzie dotyczył osób pracujących lub uczących się w sąsiadujących z Polską państwach należących do Unii Europejskiej (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa), za wyjątkiem osób wykonujących zawód medyczny oraz osób pracujących w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • możliwe będzie tymczasowe zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i dojazdu do miejsca wykonania testu.
 • przywrócono możliwość prowadzenia usług rehabilitacji leczniczej. Dla ich funkcjonowania rząd opracował wytyczne: https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja.
 • granice pozostają zamknięte do 13 maja 2020 r. z dotychczasowymi wyjątkami.
 • zakaz ruchu lotniczego obowiązuje do 9 maja 2020 r. z dotychczasowymi wyjątkami, z tą zmianą, iż przywrócono od 24.04.2020 r. loty komercyjne samolotów do 15 miejsc pasażerskich.

Przejdź do opracowania